NĂM HỌC MỚI 2014-2015, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THÀNH CÔNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM: HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ CHUYÊN MÔN TRÊN CƠ SỞ HOÀN THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐÀO TẠO QUỐC TẾ! ĐẾN NGÀY 15/9/2014, 89% GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY LÝ THUYẾT ĐÃ HOÀN THÀNH CHUẨN ĐỀ ÁN NGOẠI NGỮ QUỐC GIA 2020: TOEFL-ITP TỪ 450 TRỞ LÊN VÀ 46% ĐẠT 500 TRỞ LÊN!

Tin tức nổi bật

 
  • http://tnut.edu.vn/Uploads/Branch/thumb/art_138_78_13.jpg
  • http://tnut.edu.vn/Uploads/Branch/thumb/art_138_78_12.jpg
  • http://tnut.edu.vn/Uploads/Branch/thumb/art_138_78_11.jpg
  • http://tnut.edu.vn/Uploads/Branch/thumb/art_138_78_10.jpg
  • http://tnut.edu.vn/Uploads/Branch/thumb/art_138_78_9.jpg
  • http://tnut.edu.vn/Uploads/Branch/thumb/art_138_78_8.jpg