Đào tạo đại học

Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh

Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh Chuyên ngành Tiếng Anh Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ đào tạo người học có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức Tiếng Anh cơ bản, cơ sở và chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ, có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, kỹ năng phản biện, phân tích, tổng hợp, kỹ năng biên dịch, phiên dịch và giảng dạy, có khả năng tự chủ và tự chịu trách nhiệm, có phẩm chất chính trị, đạo đức, thái độ nghề nghiệp phù hợp, đáp ứng yêu cầu của xã hội về nguồn nhân lực tiếng Anh trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay.

Trình duyệt không hỗ trợ xem file pdf.

Ngôn ngữ Anh (web).pdf (TẢI FILE).