THANH TRA - PHÁP CHẾ

Cập nhật lúc: 09:35 ngày 06/11/2013 | Lượt xem: 1813

 

Website: http://ttpc.tnut.edu.vn

Website khảo sát online: http://khaosat.tnut.edu.vn/

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH VỀ THANH TRA - PHÁP CHẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

1.1. Mục tiêu:

 - Hoạt động thanh tra, kiểm tra sẽ giúp các đối tượng được thanh tra, kiểm tra nhận thức một cách đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình, nhận thức được vai trò quan trọng của chính sách phát triển giáo dục nói chung và của Nhà trường nói riêng trong giai đoạn hiện nay, từ đó sẽ hình thành ý thức tuân thủ qui định của pháp luật, và những qui định của Nhà trường.

- Hoạt động pháp chế tham mưu cho Hiệu trưởng những vấn đề pháp lý và những vấn đề liên quan đến hoạt động của Nhà trường; tư vấn cho các trưởng đơn vị thực hiện việc quản lý Nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực được giao; giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện công tác xây dựng các văn bản quy phạm nội bộ, thẩm định, rà soát, kiểm tra văn bản, hệ thống hóa văn bản quy phạm nội bộ; kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong nhà trường và thực hiện những công tác khác được giao. 

1.2. Phương pháp đạt mục tiêu

-  Kiểm tra, giám sát thường xuyên các hoạt động đào tạo của Nhà trường -> phát hiện những sai sót trong việc thực hiện công việc -> làm rõ nguyên nhân -> có những hành động điều chỉnh nhằm đảm bảo cho việc thực hiện mục tiêu chung của Nhà trường.

- Rà soát, kiểm tra, thẩm định văn bản; kiểm tra việc thực hiện pháp luật của Nhà trường -> phát hiện những sai sót -> tư vấn.

1.3. Kết quả đạt được

+ Công tác Thanh tra

 - Kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kỷ luật lao động của CBVC: khối hành chính, giảng viên dưới 3 năm và giờ lên lớp của giảng viên. Hạn chế tối đa tình trạng đi muộn về sớm cũng như việc bỏ giờ, đổi giờ.

- Kiểm tra công tác giảng dạy của giảng viên trên lớp: 700 lượt/ năm

- Kiểm việc soạn tài liệu học tập, ra bài tập về nhà cho sinh viên của tất cả các giảng viên: kiểm tra 100% các đơn vị đào tạo.

- Kiểm tra việc giải bài tập trong hệ thống bài tập ra về nhà cho sinh viên của giảng viên: Hiệu trưởng trực tiếp kiểm tra 50 giảng viên thuộc 10 Khoa và Bộ môn trực thuộc trường.

- Kiểm tra việc soạn bài giảng, bài tập hoặc nhiệm vụ về nhà của giảng viên: Kết quả 9/10 đơn vị đào tạo sử dụng sách tiếng Anh trong soạn bài giảng, giáo án, ra bài tập về nhà cho sinh viên, tổng số sách tiếng Anh được sử dụng: 301 cuốn, tổng số bài tập ra từ sách tiếng Anh là: 11.891 bài.

- Kiểm tra tình hình sử dụng E-Learning trong dạy học của giảng viên: đã kiểm tra 10/10 đơn vị đào tạo. Kết quả 275/287 giảng viên sử dụng E-Learning; 21 giảng viên có tỷ lệ sử dụng E-Learning là 100%; 03 giảng viên không sử dụng E- Learning, 30 giảng viên sử dụng E-Learning không triệt để.

- Kiểm tra công tác chấm thi, lưu giữ bài thi, phiếu điểm gốc tại văn phòng các khoa chuyên môn, Trung tâm Thí nghiệm, Thực nghiệm: 21 lượt/năm.

- Coi thi kết thúc học phần, kiểm tra giữa kỳ: 4700 lượt phòng thi/năm.

- Kiểm tra việc trực văn phòng các bộ môn: 90 lượt/năm.

- Kiểm tra hồ sơ sinh viên trước khi tốt nghiệp: đã kiểm tra 4000 hồ sơ trước khi tốt nghiệp và đã phát hiện được 01 sinh viên sử dụng bằng PTTH giả.

- Kiểm tra bằng tốt nghiệp: 3845 bằng tốt nghiệp cho các lớp đạo tạo hệ chính quy, liên thông và VLVH.

- Trong những năm qua, Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác phòng chống tham nhũng từ khâu tuyên truyền, giáo dục, xây dựng kế hoạch đến tổ chức thực hiện. Trong năm 2013 và 9 tháng năm 2014, Nhà trường không phát hiện, xử lý các vụ việc liên quan đến tham nhũng.

+  Công tác Pháp chế

- Phòng  Thanh tra - Pháp chế tham gia công tác thường trực trong Ban chống tham nhũng của Nhà trường;

- Tham gia đóng góp ý kiến cho các đề án thành lập: Trung tâm Dịch vụ tổng hợp; Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội; Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2014, Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ, Quy định về công tác thi, Quy định về công tác học sinh sinh viên, Quy định về việc quản lý sinh viên nội, ngoại trú và các văn bản khác do Hiệu trưởng giao.

2. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA CÔNG TÁC THANH TRA - PHÁP CHẾ NĂM HỌC 2014 – 2015

+ Tăng cường kiểm tra các nội dung công khai trên Website trường và website các đơn vị theo mục tiêu lấy người học làm trung tâm, bao gồm cả những nội dung dưới đây:

- Tăng cường kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao của giảng viên và CBVC trong toàn trường.

- Kiểm tra việc thực hiện ngày công, giờ công của CBVC khối văn phòng và giảng viên dưới 3 năm.

- Kiểm tra tình hình giảng dạy của giảng viên.

- Kiểm tra, giám sát việc giao và chấm bài tập về nhà cho sinh viên tại các đơn vị đào tạo.

- Kiểm tra bài giảng, vở ra bài tập hoặc nhiệm vụ về nhà từ sách tiếng Anh của giảng viên.

- Kiểm tra việc đưa bài giảng, bài tập, chữa mẫu  bài tập về nhà, sửa bài tập, nhiệm vụ về nhà của sinh viên trên E-Learning.

+ Kiểm tra việc thực hiện quy định về ăn mặc của sinh viên khi lên lớp học.

+ Kiểm tra công tác coi thi, chấm thi, báo điểm của các đơn vị đào tạo.

+ Kiểm tra việc đánh giá kết quả học tập năm học 2014 - 2015.

+ Kiểm tra hồ sơ sinh viên sau khi nhập trường và trước khi tốt nghiệp; kiểm tra việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ.

+ Kiểm tra điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ thực hành, thực tập của sinh viên.

+ Kiểm tra việc hướng dẫn thí nghiệm, thực hành, chấm và báo điểm thí nghiệm thực hành của trung tâm.

+ Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc cập nhật dữ liệu 3 công khai.

+ Triển khai công tác phòng chống tham nhũng, thanh tra, xử lý các vụ việc theo đúng quy định.

+ Tham mưu giúp Hiệu trưởng về tính pháp lý của các văn bản quy phạm nội bộ trước khi ban hành; thẩm định, rà soát, kiểm tra văn bản, hệ thống hóa văn bản quy phạm nội bộ trong trường.

3. PHƯƠNG HƯỚNG CỦA CÔNG TÁC THANH TRA – PHÁP CHẾ TRONG NĂM HỌC TỚI

3.1. Công tác Thanh tra

- Tăng cường kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao của các đơn vị, giảng viên, CBVC toàn trường.

- Kiểm tra việc đánh giá kết quả học tập và rèn luyện, kiểm tra kết thúc học phần.

- Thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, cấp phát văn bằng.

- Đề nghị Hiệu trưởng ra quyết định tiến hành thanh tra đột xuất khi phát hiện các đơn vị, cá nhân có dấu hiệu vi phạm nội quy, quy chế của Nhà trường, pháp luật của nhà nước, theo yêu cầu giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện triển khai nội dung phòng chống tham nhũng theo chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục và đào tạo từ năm học 2013 - 2014.

3.2. Công tác Pháp chế

- Lập và đề nghị Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch phổ biến kiến thức về pháp luật liên quan đến công tác giáo dục, Luật giáo dục, Pháp lệnh cán bộ công chức, Luật phòng chống tham nhũng, quy chế dân chủ,…

- Tham mưu giúp Hiệu trưởng về tính pháp lý của các văn bản quy phạm nội bộ trước khi ban hành; thẩm định, rà soát, kiểm tra văn bản, hệ thống hóa văn bản quy phạm nội bộ trong trường.

- Tham gia xây dựng, sửa đổi bổ sung quy chế, quy định của nhà trường