TỔNG HỢP THÀNH TÍCH NCKH VÀ SÁNG TẠO SẢN PHẨM

Cập nhật lúc: 18:45 ngày 01/09/2014 | Lượt xem: 2447

TỔNG HỢP THÀNH TÍCH NCKH VÀ SÁNG TẠO SẢN PHẨM

NĂM HỌC 2013-2014 (Tính đến hết tháng 8/2014)

                     
           

                                Đơn vị tính: %

STT

Đơn vị

Bài báo tạp chí QT

Bài báo Kỷ yếu QT

Bài báo tạp chí 6 trường ĐH

Bài báo các tạp chí khác

Đề tài NCKH ứng dụng

Sản phẩm sáng tạo được giải 1

Sản phẩm sáng tạo được giải 2

Sản phẩm sáng tạo được giải 3

Tổng

Hệ số 2

Hệ số 1,5

Hệ số 1,0

Hệ số 0,5

Hệ số 2

Hệ số 2

Hệ số 1,0

Hệ số 0,5

1

Khoa Quốc tế

20

25

1

1

 

13

2

1

63

2

Khoa Kỹ thuật Ô tô và MĐL

23

2

4

8

 

 

7

3

47

3

Khoa Điện tử

19

16

1

5

 

 

 

1

42

4

Khoa Sư phạm Kỹ thuật

 

23

2

11

 

 

 

 

36

5

Khoa Điện

5

3

2

9

 

 

 

 

19

6

Khoa Cơ khí

6

5

0

4

 

 

 

 

15

7

Khoa Xây dựng Môi trường

 

5

2

8

 

 

 

 

15

8

Bộ môn Lý luận Chính trị

 

 

 

5

 

 

 

 

5

9

Trung tâm Thí nghiệm

 

 

2

1

 

 

 

 

3

10

Khoa Kinh tế Công nghiệp

 

 

 

2

 

 

 

 

2

11

Khoa KHCB

 

 

 

2

 

 

 

 

2

12

Trung tâm Thực nghiệm

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

Tổng

73

79

14

57

0

13

9

5