Văn bản pháp quy được áp dụng

Cập nhật lúc: 16:52 ngày 03/02/2017 | Lượt xem: 55

VĂN BẢN PHÁP QUY

 

STT 

Loại văn bản,

số ký hiệu 

Ngày 
ban hành

Đơn vị

ban hành

Tên văn bản

Ngày có

hiệu lực

1

Luật số 15/2003/QH11

26/11/2003

Quốc hội

Luật Thi đua, khen thưởng

01/07/2004

2

Luật số 39/2013/QH13

16/11/2013

Quốc hội

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua, khen thưởng

01/06/2014

3

Nghị định số 42/2010/NĐ-CP

15 /04/2010

Chính phủ

Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng

01/06/2010

4

Nghị định 39/2012/NĐ-CP

27/04/2012

Chính phủ

 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng

20/06/2012

5

Nghị định số 65/2014/NĐ-CP

01/07/2014

Chính phủ

Nghị định Quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua, khen thưởng năm 2013

20/08/2014

6

Thông tư 35/2015/TT-BGD ĐT

31/12/2015

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục.

16/02/2016

7

Thông tư  số 07/2014/TT-BNV

29/08/2014

Bộ Nội vụ

 Hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua, khen thưởng và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua, khen thưởng, nghị định số 39/2012/NĐ-CPngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ và nghị định số65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua, khen thưởng năm 2013 

15/10/2014

8

Quyết định số 1003/QĐ-ĐHTN

19/5/2016

Đại học

Thái Nguyên

Quy định thi đua, khen thưởng trong Đại học Thái Nguyên

19/05/2016

9

Quyết định số 4132/QĐ-ĐHTN

12/10/2016

Đại học

Thái Nguyên

Ban hành Bộ tiêu chuẩn đánh giá và xếp loại các đơn vị đào tạo năm học 2016-2017

12/10/2016