Thông báo v/v cấp giấy xác nhận cho SV về vay vốn tại địa phương Học kỳ II năm học 2020-2021