Thông báo về việc tham dự Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018