Thông báo về việc phát Chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng An ninh năm 2019 khóa K27-CN1