Văn bản biểu mẫu văn thư lưu trữ

Cập nhật lúc: 23:44 ngày 03/02/2017 | Lượt xem: 92

VĂN BẢN BIỂU MẪU VĂN THƯ LƯU TRỮ

STT 

Loại văn bản,

số ký hiệu 

Ngày 
ban hành
 

Đơn vị

ban hành 

Tên văn bản 

Ngày có

hiệu lực

 

1

Nghị định số 58/2001/NĐ-CP

Ngày 24/8/2001

Chính phủ

Quản lý và sử dụng con dấu.


08/09/2001

 

 

2

Nghị định số 31/2009/NĐ-CP

Ngày 01/4/2009

Chính phủ 

Nghị định Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 về quản lý và sử dụng con dấu.


01/06/2009

 

 

3

Nghị định số 110/2004/NĐ-CP

Ngày 08/4/2004

Chính phủ 

Nghị định về công tác văn thư của Chính phủ.


02/05/2004

 

 

4

Nghị định số 01/2013/NĐ

Ngày 03/01/2013  

Chính phủ

 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật lưu trữ. 

01/03/2013 

 

5

Nghị định số 09/2010/NĐ-CP 

 Ngày 

08/02/2010

Chính phủ 

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-Cp ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư lưu trữ. 

01/04/2010 

 

6

Thông tư số 07/2012/TT-BNV

Ngày 22/11/2012

Bộ Nội Vụ 

Hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ tài liệu vào lưu trữ cơ quan.

07/01/2013

 

7

Thông tư số 04/2013/TT-BNV

Ngày 16/4/2013

Bộ Nội Vụ

Thông tư của Bộ Nội Vụ hướng dẫn xây dựng quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan tổ chức.

01/06/2013

 

8

Thông tư 09/2013/TT-BNV

Ngày 31/10/2013

Bộ Nội Vụ

Thông tư của Bộ Nội Vụ quy định chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư lưu trữ và tài liệu lưu trữ.

01/12/2013

 

9

Quyết định số 281/QĐ-VTLTNN

Ngày 13/12/2010

Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước

Quyết định ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ Nhà nước.

01/01/2011

 

10

Thông tư số 01/2011/TT-BNV

Ngày 19/01/2011

Bộ Nội Vụ

Thông tư của Bộ Nội Vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

05/03/2011

 

11

Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP

Ngày 6/5/2005

Bộ Nội Vụ

 Thông tư liên tịch Bộ Nội Vụ - Văn phòng chính phủ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.

 


05/06/2005

 

 

12

Nghị định số 16/2013/NĐ-CP

 Ngày 6/2/2013

Chính phủ

Nghị định về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

01/07/2013

 

13

Quyết định Số: 31/2015/QĐ-UBND

Ngày 23/10/2015

UNND Tỉnh Thái Nguyên

Ban hành quy định về lập hồ sơ, chỉnh lý, số hóa và nộp lưu  hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan tại các cơ quan tổ chức trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên


02/11/2015

 

 

14

Quyết định Số: 20/2013/QĐ-UBND

Ngày 27/9/2013

UNND Tỉnh Thái Nguyên

Ban hành quy định về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên

 


07/10/2013

 

 

15

Thông báo số 74/TB-ĐHKTCN

Ngày 15/4/2014

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Về việc tuân thủ mẫu ký văn bản.


15/4/2014