BỘ MÔN HỆ THỐNG ĐIỆN

Khoa Điện

(Danh sách giảng viên của Bộ môn xếp thứ tự theo thông báo số 111/TB - ĐHKTCN ngày 06/06/2014)
 

I. Giảng viên cơ hữu và kiêm nhiệm công tác tại trường

STT Chức danh, học vị, họ và tên Chức vụ Đại học: năm, trường, nước Thạc sỹ: năm, trường, nước Tiến sỹ: năm, trường, nước Ngoại ngữ: Thành thạo hoặc Toefl - ITP Thực tập nước ngoài
1 GVC.TS. Vũ Văn Thắng Phó trưởng khoa 2001, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2007, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2014, ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam TOEFL-ITP 457
2 PGS.TS. Ngô Đức Minh Phó Trưởng khoa 1982, ĐH Công Nghiệp Bắc Thái, Việt Nam 1998, ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam 2010, ĐH Bách khoa Hà Nội, Việt Nam Học tiếng Anh Đại học bang Oklahoma OSU-USA, 2 tháng, 2013
3 GVC.TS. Lê Tiên Phong 2005, ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam 2010, ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL-ITP 517
4 ThS. Dương Hòa An 2004, ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam 2008, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam Đang NCS tại ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL-ITP 527
5 ThS. Nguyễn Duy Trường 2009, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2012, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL ITP 483
6 ThS. Lê Hồng Thái 1995, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2001, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL-ITP 457
7 ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy 2001, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2003, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL-ITP 463
8 TS. Hà Thanh Tùng 2009, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2012, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2019, Đại học Công nghệ Hoa Nam,Trung Quốc Thành thạo tiếng Trung
9 ThS. Đoàn Kim Tuấn 2005, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2008, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL-ITP 467
10 GVC.TS. Nguyễn Hiền Trung 1995, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2001, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2012, ĐH Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL-ITP 480
11 GVC.TS. Trương Tuấn Anh 2000, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2007, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2014, ĐH Bách Khoa Hà Nội TOEFL-ITP 453
12 GVC.TS. Nguyễn Đức Tường Giảng viên kiêm nhiệm đã được xếp thứ tự tại Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục, Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên.
13 GVC.ThS. Nguyễn Minh Cường Giảng viên kiêm nhiệm đã được xếp thứ tự tại Phòng Thanh tra - pháp chế, Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên.

II. Giảng viên kiêm nhiệm và thỉnh giảng công tác, học tập ngoài trường giảng dạy không thường xuyên

STT Chức danh, học vị, họ và tên Chức vụ Đại học: năm, trường, nước Thạc sỹ: năm, trường, nước Tiến sỹ: năm, trường, nước Ngoại ngữ: Thành thạo hoặc Toefl - ITP Thực tập nước ngoài

III. Giảng viên của trường đang học tập tại nước ngoài không về trường giảng dạy trong thời gian học

STT Chức danh, học vị, họ và tên Chức vụ Đại học: năm, trường, nước Thạc sỹ: năm, trường, nước Tiến sỹ: năm, trường, nước Ngoại ngữ: Thành thạo hoặc Toefl - ITP Thực tập nước ngoài
1 ThS. Nguyễn Thị Diệu Thúy 2008, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2010, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam Đang NCS tại ĐH Vũ Hán, Trung Quốc Thành thạo tiếng Trung