BỘ MÔN HỆ THỐNG ĐIỆN

Khoa Điện

 
STT Chức danh, học vị, họ và tên Chức vụ Đại học: năm, trường, nước Thạc sỹ: năm, trường, nước Tiến sỹ: năm, trường, nước Ngoại ngữ: Thành thạo hoặc Toefl - ITP Thực tập nước ngoài
1 GVC.TS. Vũ Văn Thắng Phó trưởng khoa 2001, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2007, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2014, ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam TOEFL-ITP 457
2 GVC.TS. Nguyễn Hiền Trung Trưởng bộ môn 1995, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2001, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2012, ĐH Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL-ITP 480
3 GVC.TS. Lê Tiên Phong Phó trưởng bộ môn 2005, ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam 2010, ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL-ITP 517
4 GVC.TS. Nguyễn Minh Cường Trưởng phòng 2002, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2007, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam
5 GVC.TS. Nguyễn Đức Tường Trưởng phòng 2002, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2007, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2013, Học viện vật liệu Nantes Jean Rouxel, CH Pháp Thành thạo tiếng Pháp
6 GVC.TS. Trương Tuấn Anh Phó trưởng phòng HCTC 2000, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2007, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2014, ĐH Bách Khoa Hà Nội TOEFL-ITP 453
7 GVC.TS. Hà Thanh Tùng 2009, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2012, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2019, Đại học Công nghệ Hoa Nam,Trung Quốc Thành thạo tiếng Trung
8 GVC.ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy 2001, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2003, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL-ITP 463
9 TS. Dương Hòa An Phó xưởng trưởng 2004, ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam 2008, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL-ITP 527
10 ThS. Lê Hồng Thái 1995, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2001, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL-ITP 457
11 ThS. Đoàn Kim Tuấn 2005, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2008, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL-ITP 467