Văn bằng chứng chỉ

1. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP ngày 8 tháng 04 năm 2018

2. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP ngày 18 tháng 03 năm 2018

3. Thông báo Về việc mở các lớp tiếng Nhật cơ bản

5. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP ngày 04 tháng 02 năm 2018

6. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP ngày 04 tháng 02 năm 2018

8. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP ngày 14 tháng 01 năm 2018

9. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP ngày 14 tháng 01 năm 2018

10. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP ngày 17 tháng 12 năm 2017

DANH MỤC