Tuyển sinh

2. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP ngày 14 tháng 01 năm 2018

3. Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ

4. Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2018

5. Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2018

6. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP ngày 14 tháng 01 năm 2018

7. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP ngày 17 tháng 12 năm 2017

8. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP ngày 17 tháng 12 năm 2017

9. Thông báo V/v thi TOEFL - ITP ngày 19 tháng 11 năm 2017

10. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP ngày 14 tháng 11 năm 2017