Tuyển sinh

1. Thông báo vv thi TOEFL-ITP ngày 20 tháng 4 năm 2019

2. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL - ITP, TOEIC ngày 19 tháng 05 năm 2019

3. Thông báo tuyển sinh, đào tạo, cấp giấy chứng nhận AutoCad ứng dụng

4. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL - ITP, TOEIC ngày 20 tháng 04 năm 2019

5. Thông báo vv thi TOEFL-ITP ngày 17 tháng 3 năm 2019

6. Thông báo tuyển sinh hệ vừa làm vừa học chất lượng cao năm 2019

7. Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2019

8. Thông báo vv tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP, TOEIC ngày 17 tháng 03 năm 2019

10. Thông báo Về việc thi TOEFL - ITP, TOEIC ngày 24 tháng 02 năm 2019