Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên
Địa chỉ: Đường 3-2, Tích Lương, TP Thái Nguyên
Điện thoại: (84)2803847145
Fax: (84)2803847403

:
:
:
:
Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên