Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp - Đại học Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 666, Đường 3-2, Tích Lương, TP Thái Nguyên
Điện thoại: (84)2083847145
Fax: (84)2083847403

:
:
:
:
Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên