Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 666 Đường 3-2, P.Tích Lương, TP Thái Nguyên
Điện thoại: (84)2083847145
Fax: (84)2083847403

:
:
:
:
Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên