Bảng tổng hợp đoàn vào, đoàn ra

Cập nhật lúc: 11:36 ngày 03/11/2014 | Lượt xem: 16612

STT Nội dung Số lượng đoàn vào  Số lượng đoàn ra
2012 2013 2014 2015 Tổng 2012 2013 2014 2015 Tổng
1 Tập huấn phương pháp
giảng dạy
0 0 0 0 0 19 17 14 20 70
2 Đoàn quản lý, tìm kiếm
cơ hội hợp tác
9 12 32 17 70 8 11 4 11 34
3 Học tiếng Anh 0 0 0 0 0 0 7 10 0 17
4 Giảng dạy chuyên môn 29 23 18 8 78 0 0 0 0 0
5 Thực tập chuyên môn
hoặc tốt nghiệp
9 15 21 20 65 0 4 0 0 4
6 Học toàn khóa bậc Đại học 7 6 0 0 13  0 0 0
8 Thăm quan, học tập ngắn hạn 0 0 0 33 33 56 43 83 63 245