Ban giám hiệu

Cập nhật lúc: 16:09 ngày 03/08/2022 | Lượt xem: 690

  

Lĩnh vực công tác

 

 

 

 TS. Đỗ Trung Hải

Hiệu trưởng

Email: dotrunghai@tnut.edu.vn

Lãnh đạo và quản lý chung các hoạt động của Nhà trường.

Phụ trách chung và phụ trách các mảng công tác

Kế hoạch Tài chính;

Cơ sở vật chất và dự án;

Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục.

Phụ trách các đơn vị

Phòng Kế hoạch - Tài chính;

Phòng Quản trị - Phục vụ;

Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục;

Trung tâm Dịch vụ tổng hợp;

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội;

Trung tâm Liên kết Đào tạo & HTDN;

Khoa Điện;

Khoa Công nghệ Cơ Điện & điện tử.

 

 PGS.TS. Trần Minh Đức

Phó Hiệu trưởng

Điện thoại: 0208 3847259

Email: minhduc@tnut.edu.vn

Phụ trách các mảng công tác

Đào tạo;

Chương trình tiên tiến.

Phụ trách các đơn vị

Phòng Đào tạo;

Trung tâm Hợp tác Đào tạo quốc tế;

Khoa Quốc tế;

Khoa Xây dựng & Môi trường;

Khoa Kinh tế Công nghiệp;

Khoa Cơ khí;

Viện NC&PTCNC về KTCN;

Bộ môn Lý luận chính trị.

 PGS.TS. Vũ Ngọc Pi

Phó Hiệu trưởng

Điện thoại: 0208 3847969

Email: ngocpivu@yahoo.com

 

Phụ trách các mảng công tác

Tuyển sinh; Hợp tác quốc tế;

Nghiên cứu khoa học;

Học sinh sinh viên;

An ninh trật tự.

Phụ trách các đơn vị

Phòng KHCN&HTQT;

Phòng Công tác Học sinh sinh viên;

Trung tâm Tuyển sinh;

Trung tâm Thực nghiệm;

Khoa Kỹ thuật Ô tô & Máy động lực.

 

 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Tuấn

Phó Hiệu trưởng

Email: tuannq@tnu.edu.vn

Phụ trách các mảng công tác

Tổ chức cán bộ, Hành chính;

Thi đua khen thưởng;

Thông tin thư viện;

Thanh tra - Pháp chế.

Phụ trách các đơn vị

Phòng Hành chính - Tổ chức;

Trung tâm thông tin thư viện;

Phòng Thanh tra Pháp chế;

Khoa Điện tử;

Khoa Khoa cơ bản.